Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Skattefradrag

Fradragsmuligheten

I selvangivelsens post 3.5.4 er det mulig å kreve fradrag for faktiske utgifter du har for å betale andre til å utføre oppgaver du som frisk kunne gjøre selv. Du kan også kreve fradrag hvis den du forsørger medfører store merkostnader pga sykdom eller svakhet.
Eksempler på utgifter som kan ligge inn under fradragsmuligheten er; hjelp med arbeid i huset, personlig stell, og personlig omsorg, snømåking etc.

Utgiftene

Utgiftene anses som store dersom de overstiger kr. 9180 (tall gjelder 2009). Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for hvor stort fradrag du kan få. Vi anbefaler at du tar vare på alt du har av kvitteringer, og at du skriver i vedlegget til selvangivelsen at likningskontoret kan kan få innsyn i regnskapet ditt med kvitteringer dersom det er ønskelig.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en bekreftelse på kjøp av tjenester fra Kamfer som vedlegg til selvangivelsen.

Sykdomskravet

Du må vedlegge kopi av legeattest for å kunne kreve fradrag for utgifter til slike tjenester. Legeattesten må kunne bekrefte at du lider av sykdom eller svakhet. Det er et krav at dette er en varig tilstand, noe som betyr at den må ha hatt en varighet på minst to år ved søknadstidpunktet, eller at den forventes å ville vare i minst to år frem i tid. Dette må du forsikre deg om at din lege skriver, og at det kommer tydelig frem av legeattesten for å unngå en mulig diskusjon med likningsmyndighetene. Har du tidligere fremlagt legeattest hvor det fremgår at sykdommen er kronisk, eller svakheten varig behøver du ikke å legge frem legeattest for hvert år du krever særfradraget.

Merk! Eldre med varig svekket helse pga. alder har også krav på skattefradrag.

Mer informasjon finner du på Skatteetatens hjemmesider:

Link